PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

METODIKA, DEFINICE KOMPETENCÍ A HODNOTÍCÍ POPISY ÚROVNÍ JEJICH ZVLÁDNUTÍ

KOMPETENCE 5
SEBEŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ POSTUPŮ PRÁCE

Schopnost pracovat se svou energií. Schopnost vyhodnocovat aktuální podmínky svého fyzického i psychického zdraví; schopnost předcházet stresu, rozpoznat stres a umět si pomoci při jeho zvládání; znalost příznaků syndromu vyhoření a způsobů jeho předcházení. Schopnost odvádět práci potřebné kvality v závislosti na pracovním prostředí a aktuálních vnějších vlivech. Schopnost se rozhodnout v adekvátním čase. Schopnost sebemotivace (schopnost motivovat se i k práci, která není tvůrčí, ale spíše byrokratická; schopnost "dotahovat věci do konce", začít a ukončit jednotlivé úkoly). Schopnost pracovat s informacemi a zdroji (vyhledat je, dokázat posoudit jejich relevantnost a platnost, přiléhavě je užít). Schopnost řešit problémy (schopnost dívat se na problém z různých úhlů pohledu, schopnost přicházet s řešeními, schopnost hledat řešení v nových anebo nestandardních situacích; schopnost flexibilně reagovat na nestandardní situace, schopnost improvizovat, odchýlit se od plánu, vyžaduje-li to např. situace v rodině). Schopnost pracovat s prioritami (schopnost stanovit si priority a podle toho si organizovat práci a plánovat čas; schopnost přemýšlet a plánovat v souvislostech. Schopnost zpracovávat a vést potřebnou administrativu.

EXPERTNÍ ÚROVEŇ

Znalost systémů sebeřízení a plánování postupů práce je u pracovníka na takové úrovni, aby ji mohl nejen sám konstruktivně aplikovat, ale též i případně zaškolit do používání metody druhé lidi - znalost trendů a populární literatury v této oblasti (např. Mentální mapy). Pracovník v expertní úrovni je schopen být vedoucím pracovníkem (čili koordinátorem či vedoucím týmu), má k tomu jak vhodné osobnostní vlastnosti, tak i celkový přístup k pracovnímu procesu a dostatečné zkušenosti. ● Pracovník efektivně pracuje se svou energií, zná dobře sebe sama a své potřeby a dokáže je s přihlédnutím k pracovnímu procesu efektivně vyhodnocovat, ale také u sebe adekvátně naplňovat. Je seznámen s tímto tématem i v teoretické rovině (fenomén syndromu vyhoření, copingové strategie, dále také prvky obecné psychologie - paměť, myšlení, pozornost atp.). Je připraven předávat tyto poznatky dále a ev. koučovat a rozšiřovat u dalších pracovníků povědomí o této problematice v zájmu včasné prevence. Je schopen vnímat signály rozvoje syndromu vyhoření u svých spolupracovníků a ví, jak vhodně zasáhnout při jejich zachycení. ● Pracovník odvádí kvalitní práci nezávisle na aktuální společenské, nebo např. epidemiologické situaci, dokáže si vybrat vhodné nástroje pro pracovní realizaci nezávisle na pracovním prostředí. Pracovník se rozhoduje rozvážně, avšak adekvátně rychle a poplatně situaci, již řeší. Při rozhodování dokáže identifikovat důležité body tématu či situace, zohlednit je, určit jejich úlohu či důležitost a stanovit si jasně formulované rozhodnutí. Pracovník dokáže výstup z tohoto rozhodování předat i ostatním tak, aby mu porozuměli a dokázali případně dále aplikovat. ● Pracovník teoreticky i prakticky ovládá práci se sebemotivací, má zmapován fenomén motivace po odborné stránce, dokáže u sebe identifikovat projevy pasivního chování, např. prokrastinaci, agitovanost atp. a je schopen tyto projevy eliminovat. Rozumí smyslu úkolu a jeho povaze, dokáže dotáhnout věc do konce bez ohledu na její atraktivitu či jeho vztah k ní. ● Pracovník umí pracovat se zdroji zahraničními a s odbornými studiemi (vyhledá je, posoudí relevanci a platnost), dokáže z nich učinit závěry či výstupy přímo použitelné do praxe. ● Pracovník řeší problémy flexibilně, dokáže se na ně podívat z různých úhlů a nalézat nová/nejlepší možná řešení v situacích běžných i raritních. Pracovník dobře reaguje na různé oblasti problémů a dokáže improvizovat, odchýlit se od plánu, vyžaduje-li to např. situace v rodině.  ● Pracovník si je vědom svých profesních priorit a dokáže si s ohledem na ně efektivně organizovat čas a plánovat další postupy práce. Pracovník dovede plánovat a přemýšlet v širších souvislostech, jak v těch, které podléhají konkrétní situaci či problému, tak i v celospolečenských otázkách. ● Pracovník vede a zpracovává potřebnou administrativu (např. správa klientské dokumentace, tvorba vzdělávacího plánu, příprava půlročních zpráv, zpráv k soudu apod.) přiléhavě účelu a adresátovi (tomu, komu je výstup určen). Pracovník produkuje dokumenty výtěžné a jasné, ve výtečné gramatické i stylistické kvalitě. Pracovník nejen dokáže vytvořit tyto dokumenty, ale tvoří i šablony a vzory pro ostatní kolegy.

OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník staví své postupy plánování práce a sebeřízení i na znalosti odborné a populární literatury v tomto tématu, zná základní trendy a doporučované postupy v této oblasti. ● Pracovník efektivně pracuje se svou energií, je si vědom svých potřeb (fyzických i psychických), dokáže je vyhodnocovat a uzpůsobovat jim své pracovní tempo/ nasazení. Pozná na sobě zvýšenou zátěž, je si vědom rizik jejího neřešení. Zná základy stress managementu (copingové mechanismy, varovné signály rozvoje syndromu vyhoření, zásady prevence). ● Pracovník odvádí kvalitní práci nezávisle na aktuální společenské, nebo např. epidemiologické situaci, dokáže si vybrat vhodné nástroje pro pracovní realizaci nezávisle na pracovním prostředí. Pracovník se rozhoduje rozvážně, ne však pomalu. Pracovník dokáže výstup z rozhodování (své rozhodnutí) předat dále ve srozumitelné formě. ● Pracovník ovládá práci se sebemotivací. Ví, jaký má daný úkol smysl a co (mu) přinese jeho dokončení, dokáže kvalifikovaně definovat jeho podobu, rozsah a náročnost. Dokáže dotahovat věci do konce. ● Pracovník ovládá práci s informacemi a zdroji optimálně tak, aby si dokázal pro sebe vyhledat relevantní informace a dále s nimi pracovat (použít pro svůj rozvoj, pro rozvoj profesního uvažování či praktických nástrojů do praxe). ● Pracovník dovede flexibilně reagovat na nestandardní situace, dokáže vhodně improvizovat či se odchýlit od původní plánované intervence (např. při práci s klienty v rodině). ● Pracovník řeší problémy konstruktivně, dokáže se na ně podívat z různých úhlů pohledu a očima různých účastníků a tyto odlišné pohledy/úhly zapracovat do kroků řešení problému. ● Pracovník si je vědom svých profesních priorit a dokáže si s ohledem na ně efektivně organizovat čas a plánovat další postupy práce. Pracovník dovede plánovat a přemýšlet v širších souvislostech dané situace/problému. ● Pracovník vede a zpracovává potřebnou administrativu (např. správa klientské dokumentace, tvorba vzdělávacího plánu, příprava půlročních zpráv, zpráv k soudu apod.) přiléhavě účelu a adresátovi (tomu, komu je výstup určen). Pracovník produkuje dokumenty výtěžné a jasné, ve velmi dobré gramatické i stylistické kvalitě.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Pracovník staví své postupy plánování práce a sebeřízení na předchozí osobní zkušenosti nebo na přenesené zkušenosti anebo vypozorovaného chování od ostatních. ● Pracovník pracuje se svou energií spíš intuitivně, než vědomě a cíleně. Je si vědom svých potřeb (fyzických i psychických), dokáže je vyhodnocovat, ale jen částečně reflektovat v pracovních aktivitách. ● Pracovník odvádí práci v kvalitě a rozsahu, ovlivněném aktuální společenskou, ev. epidemiologickou situací. Dokáže následovat doporučené postupy pro práci v těchto vnějších podmínkách a okolnostech. Pracovník se dokáže adekvátně rozhodovat, dostatečně rychle a pružně především v rutinních či opakovaných záležitostech, nestandardní situace či problém si u něho vyžádají delší čas pro jednoznačné rozhodnutí. ● Pracovník se dokáže ve většině pracovních úkolů adekvátně (sebe)motivovat, používá pro to zvědomení si smyslu a cíle své práce. Pracovník dokáže většinu věcí dotahovat do konce. ● Pracovník si uvědomuje důležitost práce s informacemi a zdroji, nahlíží na to, jak takový relevantní zdroj nebo informace vypadá a jak se s ním dá dále pracovat. ● Pracovník dovede povětšinou adekvátně reagovat na nestandardní situace, v případě potřeby i improvizovat. Nad problémy přemýšlí a řeší je zejména analogicky v návaznosti na svou předchozí zkušenost či odpozorovaný postup od ostatních. ● Pracovník vede a zpracovává potřebnou administrativu (např. správa klientské dokumentace, tvorba vzdělávacího plánu, příprava půlročních zpráv, zpráv k soudu apod.) v akceptovatelné kvalitě obsahové, stylistické a gramatické.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník si je vědom vlivu a dopadu své osobní energie a svých potřeb (fyzických i psychických) na profesní pole. Pracovník tento vztah reflektuje, převedení do praktické roviny (vyhodnocení a uzpůsobení pracovního nasazení či tempa) však činí nahodile či s obtížemi. ● Aktuálně nepříznivá společenská či epidemiologická situace má vliv na pracovní výkon pracovníka. Pracovník v těchto situacích dokáže následovat doporučené postupy pro práci v různých prostředích, kvalita odvedené práce však může variovat. ● Rozhodování pracovníka podléhá různým vlivům, jeho rychlost a flexibilita je závislá na pracovních podmínkách a jiných vnějších faktorech (např. známost prostředí, ne/standardnost situace atp.). ● Pracovník se dokáže v některých pracovních úkolech potřebně (sebe)motivovat a dotahovat věci do konce, tato schopnost je však závislá na pracovních podmínkách a jiných vnějších faktorech (např. porozumění zadanému úkolu, vnímání jeho smyslu při výkonu profese doprovázejícího pracovníka atp.). ● Pracovník si uvědomuje důležitost práce s informacemi a jejich zdroji, ověření relevantnosti zdroje či informace zvládá s pomocí druhého. ● Pracovník při řešení problémů upřednostňuje svůj osobní pohled na danou situaci. ● Pracovník vede a zpracovává potřebnou administrativu (např. správa klientské dokumentace, tvorba vzdělávacího plánu, příprava půlročních zpráv, zpráv k soudu apod.)  za pomoci aplikace již hotových vzorů pro tyto dokumenty. Výstupy jeho práce neodpovídají vždy ve všech parametrech požadavkům na akceptovatelné zpracování.