PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

METODIKA, DEFINICE KOMPETENCÍ A HODNOTÍCÍ POPISY ÚROVNÍ JEJICH ZVLÁDNUTÍ

KOMPETENCE 4
ZNALOST ORGANIZACE

Znalost poslání, vize, etického kodexu a hodnot organizace, schopnost jednat v souladu s nimi. Znalost organizačního řádu a organizační struktury. Znalost interních standardů kvality práce, metodických a jiných pracovních postupů a schopnost je prakticky aplikovat. Znalost služeb, které organizace (svým klientům, zaměstnancům a dalším) poskytuje/nabízí.

EXPERTNÍ ÚROVEŇ

Pracovník nejenže velmi dobře zná a chápe poslání organizace, její vize, stanovené cíle a strategie pro jejich dosažení, ale je s nimi také ztotožněn. Filozofie organizace, principy, hodnoty a etické zásady, na kterých stojí, jsou u pracovníka zvnitřněny, a konzistentně jedná v souladu s nimi, a svým jednáním je propaguje a posiluje. ● Pracovník zná a dobře se orientuje v organizačním řádu, v organizační struktuře a rozumí své roli v ní i roli svých spolupracovníků. V praxi podle toho postupuje. Zná uplatňovaný styl řízení organizace a vedení lidí, je si vědom očekávané míry a způsobu participace jednotlivých pracovníků na naplňování cílů organizace, ví, co to pro něj, v jeho roli/pozici prakticky znamená. ● Pracovník se plně orientuje v interních standardech kvality práce, metodických a jiných pracovních postupech, je téměř univerzálně schopen je adekvátně využít při práci s klienty, aplikovat je v rámci interních procesů, ev. zaškolit/zorientovat v této oblasti nové, ale i stávající kolegy(ně). Své znalosti dokáže přiléhavě uplatnit také v rámci navazování a udržování spolupráce s externími subjekty. Tato úroveň zvládnutí ho kvalifikuje k případnému posuzování, revidování, ev. navrhování a provádění relevantních úprav či změn v příslušných postupech. ● Ví přesně, jaké všechny služby a v jakém rozsahu organizace poskytuje a jakou kapacitu může (klientům, zaměstnancům,…) nabídnout, je schopen je podrobně popsat, vysvětlit a doporučit na základě zjištění/vyhodnocení potřeb daného člověka.

OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník zná a chápe poslání organizace, její vize, stanovené cíle, ev. strategie pro jejich dosažení a je s nimi v zásadě ztotožněn. Filozofie organizace, principy, hodnoty a etické zásady, na kterých stojí, jsou u pracovníka buď plně anebo částečně zvnitřněny, v každém případě je respektuje a jedná v souladu s nimi. ● Pracovník se potřebně orientuje v organizačním řádu, rozumí své roli v rámci organizační struktury, má odpovídající představu o tom, co se od něj, od jeho role/pozice očekává ve smyslu míry a způsobu jeho participace na naplňování cílů organizace. V praxi podle toho postupuje a jedná. ● Pracovník se dostatečně, v rozsahu své pozice, orientuje v interních standardech kvality práce, metodických a jiných pracovních postupech, a je tak schopen na nich postavit zejména práci s klienty a promítnout je také do spolupráce se svými kolegy(němi) v organizaci, ev. do spolupráce s externími subjekty. ● Ví, jaké služby a v jakém rozsahu organizace poskytuje a jakou kapacitu dokáže (klientům, zaměstnancům,…) nabídnout, je schopen tyto služby popsat, vysvětlit a případně je doporučit na základě zjištění/vyhodnocení potřeb daného člověka.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Pracovník zná a chápe poslání organizace, je seznámen s její vizí a hlavními cíli, tyto nekonfliktně přijímá, stejně jako základní filozofii, principy, hodnoty a etické zásady, na kterých organizace a její činnost stojí. V rámci výkonu své práce dokáže zpravidla jednat v souladu s nimi. ● Pracovník vnímá organizační řád a organizační strukturu na úrovni jednotlivých prvků, jejich vzájemné propojení a nastavení interních procesů spíš jen intuitivně odvozuje či předpokládá. Jeho pracovní postupy vykazují nedostatečné ukotvení v chápání své profesní role a rolí ostatních spolupracovníků a jejich provázanosti. Nemá jasnou představu o očekáváních co do míry a způsobu jeho participace na naplňování cílů organizace. ● Pracovník je schopen pro potřeby výkonu své profese vyhledat a nastudovat odpovídající dokumentaci (standardy kvality práce, metodické a jiné pracovní postupy, směrnice a další materiály) a následně jednat podle nich. ● Ví, jaké základní služby organizace poskytuje, klientům je schopen tyto služby rámcově popsat a v obecné rovině doporučit nebo nedoporučit.

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ

Pracovník zná základní poslání organizace, je seznámen nebo alespoň rámcově tuší, jaké jsou její hlavní cíle. Se základní filozofií, principy, hodnotami a etickými zásadami, na kterých organizace a její činnost stojí, je daný pracovník jen zběžně obeznámen. Jeho schopnost jednat v souladu s nimi je nezávislá na definujících znacích dané organizace, a je situačně proměnlivá. ● Pracovník má jen velmi obecnou představu o organizačním řádu a organizační struktuře a celkově o tom, jak to v organizaci funguje, jaká jsou očekávání vůči němu, resp. vůči jeho výkonu v rámci role/pozice doprovázejícího pracovníka, ev. očekávání ve smyslu míry a způsobu podílení se na naplňování stanovených cílů organizace. ● Pracovník se dostatečně neorientuje ve standardech kvality práce, metodických a jiných pracovních postupech, směrnicích a dalších materiálech. Nemá ani potřebný přehled o službách, které organizace nabízí.