PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Pod značkou NÁHRADKA.PRO nabízíme specializované vzdělávací programy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, manažery a řídící pracovníky neziskových a příspěvkových organizací, úřadů a dalších státních institucí a další odborníky, působící zejména v oblasti náhradní rodinné péče, resp. sociálně-právní ochrany dětí a souvisejících oborech. Tyto programy jsou vhodné i pro pracovníky školských zařízení, které se zabývají příslušnou agendou. 

Jsme partnerem pro váš
osobní a profesní růst
vzdělávejte se s námi... Náhradka.pro

AKREDITOVANÉ PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST NA OBJEDNÁVKU

Akreditované vzdělávací programy z naší nabídky lze objednat i pro uzavřenou skupinu účastníků. Minimální kapacita kurzu je 8 účastníků. Termín a místo konání je na vzájemné domluvě. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte mailem nebo telefonicky. Na základě vašich požadavků zpracujeme cenovou kalkulaci.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA SEBEŘÍZENÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Mgr. David Černík, DiS., ev. v tandemu s PhDr. Mgr. Radmilou Pikorovou, PTSTA
PRACOVNÍ STYLY A ZPŮSOBY EFEKTIVNÍHO NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU S LIDMI (S KLIENTY)

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí se dvěma transakčně-analytickými koncepty a jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi a také v nastavování (spolu)práce s klienty či se svými kolegy(němi). Tím prvním jsou tzv. kontaktní dveře - možnosti, jak navázat kontakt s lidmi rozdílných osobností, které pomohou k úspěšnému zahájení komunikace, k rychlejšímu navázání vztahu a k lepšímu zacílení případných intervencí a umožní vyhnout se uvíznutí v obraně protistrany. Navazujícím konceptem jsou tzv. drivery, hnací síly, které nás "pohání" a ovlivňují naše prožívání a chování, zejména pokud jsme vystaveni působení stresu anebo když řešíme nějaký problém. V pracovním kontextu je označujeme jako styly práce. Účastníci vzdělávacího programu si identifikují vlastní pracovní styl, resp. drivery a zvědomí si, jak a nakolik je ovlivňují v jejich profesním působení. Zabývat se budeme též nastavováním a udržováním profesních hranic sociálních pracovníků, které bývá ovlivněno právě pracovním stylem, resp. působením jednotlivých driverů. Součástí kurzu je také představení možností, jak omezit negativní projevy a naopak, jak využít pozitivních rysů chování ovládaného drivery. 

Program je určen též vedoucím pracovníkům, působících v oblastech sociální práce, kteří získané znalosti analogicky využijí též při vedení svých lidí (týmu).

PREZENČNĚ nebo ON-LINE (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR a MŠMT ČR | KAPACITA 12 - 15 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (s objednatelem) | ev. platforma MS Teams.

Prezenční vzdělávání anebo on-line webinář: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Mgr. David Černík, DiS., ev. v tandemu s PhDr. Mgr. Radmilou Pikorovou, PTSTA

Sociální pracovníky a pracovníky v manažerských a řídících funkcích, pedagogy a další pracovníky škol a školských zařízení.

Program je akreditován MPSV ČR (A2022/0803-SP/VP) - platnost do 02. 08. 2026 a MŠMT ČR (MSMT- 15286/2022-1-433) - platnost do 21. 07. 2025.

Mgr. David Černík, DiS. a PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA
JAK (S KLIENTY) NASTAVIT A UDRŽET OTEVŘENOU KOMUNIKACI BEZ PSYCHOLOGICKÝCH HER

V rámci tohoto vzdělávacího programu se seznámíte s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi. Objasníme, co jsou to Psychologické hry v komunikaci a ukážeme vám, jak je za pomoci tzv. Dramatického trojúhelníku rozpoznat a také, jak aktivně reagovat, abyste se nestali součástí manipulativní hry, např. při komunikaci s klientem. Zabývat se budeme strukturou osobnosti a s tím souvisejícím chováním a jeho změnami. Představíme též koncept Životních pozic, skrze které vnímáme a prožíváme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy.

Cílem kurzu pro jeho účastníky je získat nový/další náhled na proces komunikace s klientem, uvědomit si svou roli v tomto procesu, uvědomit si styl komunikace obou partnerů a zvědomit si, co všechno ovlivňuje jak průběh, tak výsledek vzájemné komunikace/interakce.

PREZENČNĚ nebo ON-LINE (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR a MŠMT ČR | KAPACITA 12 - 15 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (s objednatelem) | ev. platforma MS Teams.

Prezenční vzdělávání anebo on-line webinář: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Mgr. David Černík, DiS., ev. v tandemu s PhDr. Mgr. Radmilou Pikorovou, PTSTA

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, pracovníky v manažerských a řídících funkcích, pedagogy a další pracovníky škol a školských zařízení.

Program je akreditován MPSV ČR (A2022/0636-SP/PC/PP/VP) - platnost do 19. 07. 2026 a MŠMT ČR (MSMT- 15286/2022-2-433) - platnost do 21. 07. 2025.

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulování druhých lidí a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, pro druhé z uvedených, zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky, působící zejména v pomáhajících profesích, s vybranými koncepty Transakční analýzy, které se tímto jevem buď přímo zabývají, nebo pomáhají pokrýt potřebné souvislosti k jeho lepšímu pochopení. Konkrétně půjde o teorii životních pozic (Já jsem OK - Ty jsi OK, Já nejsem OK - Ty jsi OK atd.), o teorii potřeb tzv. "hladů" (po stimulaci, uznání, struktuře), o strukturaci času v sociálním kontextu, zahrnující právě hraní psychologických her coby způsobu naplňování vnitřní potřeby po pozornosti a uznání. Představen bude tzv. Dramatický trojúhelník a jeho role: Oběť - Zachránce - Pronásledovatel, stejně jako Vítězný trojúhelník, ve kterém jsou všechny tři role nahrazeny specifickou dovedností pro zvládnutí komunikace bez neuvědomovaných manipulací. Budeme se zabývat zejména tím, jak sami nemanipulovat a nenechat se (z)manipulovat, tj. jak "nehrát" anebo přestat "hrát", když jsme sami Oběť, Pronásledovatel nebo Zachránce + jak "nehrát" nebo přestat "hrát" s Obětí, s Pronásledovatelem, se Zachráncem. Součástí kurzu je nácvik možných interakcí s manipulující protistranou v různých životních a pracovních situacích. Pozornost bude věnována též tzv. (proti)přenosovým reakcím, ke kterým může dojít při práci s klientem.

PREZENČNĚ LEKTOROVANÝ KURZ (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR a MŠMT ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 18 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (obvykle v místě určeném objednatelem).

Prezenční vzdělávání: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, pracovníky v manažerských a řídících funkcích. 

Program je akreditován MPSV ČR (A2020/0873-SP/PC/PP/VP) - platnost do 17. 10. 2024.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
SEBEŘÍZENÍ, PRÁCE SE STRESEM, PSYCHOHYGIENA A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Vznik stresu, jeho působení na lidský organismus, přínosy zdravé míry stresu, projevy nadměrné zátěže a stresu. Syndrom vyhoření jako možné profesní riziko. Možnosti a limity psychohygieny. Konkrétní praktické metody a techniky na snižování rizikové míry zátěže a stresu. Práce s vlastními hranicemi v rámci profese sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

Účastník vzdělávacího programu získá přehled a orientuje se v problematice zaměřené na vznik stresu, dokáže si zmapovat jaké stresory ho v rámci výkonu jeho profese ovlivňují, a jakým způsobem ho ovlivňují. Umí rozpoznat pozitivní a přínosný stres od negativního a ohrožujícího stresu. Rovněž si dokáže zmapovat, zda a do jaké míry je potenciálně ohrožen vznikem či rozvojem syndromu vyhoření. Naučí se rozpoznat, jaké metody a techniky psychohygieny jsou pro něj pomocníkem ke zvládání zátěžových situací, vyzkouší si některé konkrétní metody a techniky praktickým nácvikem. Účastníci dokáží lépe mapovat své profesní hranice a pracovat s nimi tak, aby zmírnili profesní zátěž, která se s jejich pomáhající profesí pojí.

PREZENČNĚ nebo ON-LINE (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | KAPACITA 12 - 15 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (s objednatelem) | ev. platforma MS Teams.

Prezenční vzdělávání anebo on-line webinář: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, pracovníky v manažerských a řídících funkcích.

Program je akreditován MPSV ČR (A2022/0635-SP/PC/PP/VP) - platnost do 19. 07. 2026

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SPECIFICKY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ TÉMATA V OBLASTI SPECIFIK A POTŘEB DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Základní témata a termíny v oblasti specifik dítěte v náhradní rodině, problematika attachmentu, projevy chování a prožívání přijatého dítěte. Odlišnost od vývoje dítěte do rodiny narozeného - historie dítěte, identita, kontakt s biologickou rodinou, otázka odlišné etnicity a práce s tímto tématem. Trauma u dětí v náhradní rodinné péči. Povědomí o populaci, z níž se děti podléhající ochraně podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí rekrutují. Povědomí o syndromu CAN.

PREZENČNĚ nebo ON-LINE (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | KAPACITA 12 - 15 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (s objednatelem) | ev. platforma MS Teams.

Prezenční vzdělávání anebo on-line webinář: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Sociální pracovníky a další pracovníky, působící zejména v oblasti náhradní rodinné péče, doprovázení náhradních rodin a v návazných službách. 

Program je akreditován MPSV ČR (A2022/0633-SP) - platnost do 19. 07. 2026

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ TÉMATA V OBLASTI SPECIFIK A POTŘEB RODINNÉHO SYSTÉMU V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Psychosociální potřeby dítěte v rodinném kontextu, prvky terapeutického rodičovství, jeho odlišnosti oproti výchově v běžné rodině. Regionální, kulturní a etnická specifika, tradice, zvyky a stereotypy a určitá reflexe těchto témat v nastavování spolupráce s klientem. Znalost toho, jak funguji pěstounské rodiny, co je v rámci funkční normy, co už ne. Znalost základních životních situací pěstounské rodiny.

PREZENČNĚ nebo ON-LINE (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | KAPACITA 12 - 15 ÚČASTNÍKŮ

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 16:30 hod.) | Místo konání: dle domluvy (s objednatelem) | ev. platforma MS Teams.

Prezenční vzdělávání anebo on-line webinář: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.900 Kč za účastníka

Sociální pracovníky a další pracovníky, působící zejména v oblasti náhradní rodinné péče, doprovázení náhradních rodin a v návazných službách. 

Program je akreditován MPSV ČR (A2022/0634-SP) - platnost do 19. 07. 2026

Mgr. Barbora Hrušková
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorek. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

PREZENČNĚ LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 12 ÚČASTNÍKŮ