AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Vedle vzdělávání náhradních rodičů připravujeme v rámci projektu Náhradka.cz pod značkou NÁHRADKA.PRO také několik specializovaných vzdělávacích programů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, manažery a řídící pracovníky z neziskových a příspěvkových organizací a státních institucí a další odborníky, působící zejména v oblasti náhradní rodinné péče, sociálně-právní ochrany dětí a souvisejících oborech.

 

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulace a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, mnohdy zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky, působící zejména v pomáhajících profesích, s vybranými koncepty Transakční analýzy, které se tímto jevem buď přímo zabývají, nebo pomáhají pokrýt potřebné souvislosti k jeho lepšímu pochopení. Konkrétně půjde o teorii životních pozic (Já jsem OK - Ty jsi OK, Já nejsem OK - Ty jsi OK atd.), o teorii potřeb tzv. "hladů" (po stimulaci, uznání, struktuře), o strukturaci času v sociálním kontextu, zahrnující právě hraní psychologických her coby způsobu naplňování vnitřní potřeby po pozornosti a uznání. Představen bude tzv. Dramatický trojúhelník a jeho role: Oběť - Zachránce - Pronásledovatel, stejně jako Vítězný trojúhelník, ve kterém jsou všechny tři role nahrazeny specifickou dovedností pro zvládnutí komunikace bez manipulací. Budeme se zabývat zejména tím, jak sami nemanipulovat a nenechat se (z)manipulovat, tj. jak "nehrát" anebo přestat "hrát", když jsme sami Oběť, Pronásledovatel nebo Zachránce + jak "nehrát" nebo přestat "hrát" s Obětí, s Pronásledovatelem, se Zachráncem. Součástí kurzu je nácvik možných interakcí s manipulující protistranou v různých životních a pracovních situacích. Pozornost bude věnována též tzv. protipřenosovým reakcím, ke kterým může dojít při práci s klientem.

LEKTOROVANÝ KURZ (8 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR a MŠMT ČR

Jsme partnerem pro váš
osobní a profesní růst
vzdělávejte se s námi... Náhradka.pro

Mgr. Barbora Hrušková | Mgr. Karolina Šubrtová
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorek. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen všem zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

Účastníci se seznámí se strukturou a obsahem jednotlivých fází případové konference, s jejími principy, zásadami a pravidly. Ujasní si konkrétní role a úkoly osob, které se při organizaci a facilitaci případové konference zapojují. V praktickém nácviku pak projdou celým procesem od pozvání účastníků na konferenci až po vytvoření zápisu z jednání. Opakovaně si vyzkouší facilitovat modelovou případovou konferenci a sebezkušenostně ztvární role osob, účastnících se běžně reálných případových konferencí. Zkusí si možné komunikační interakce ve standardně probíhajícím jednání, ale i různé reakce a intervence v mimořádné (krizové) situaci. Součástí výcviku je i téma věnované zvládání emocí účastníků, stejně jako emocí vlastních – v roli facilitátora. Pozornost je věnována rovněž odlišnostem v organizaci a facilitaci, pokud je na jednání přítomno dítě. Každý účastník si vytvoří osobní baterii tipů, triků, vhodných formulací a otázek a také tzv. "Desatero" dobrého facilitátora.

Výcvik je veden interaktivní formou, klíčovými výukovými metodami jsou: řešení problémové situace, facilitace simulované případové konference, rolový trénink, video-trénink, diskuze, práce ve skupině atp. 

LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR