PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

LEKTOŘI A TVŮRCI PROGRAMŮ V PROJEKTU NÁHRADKA.CZ

Představujeme Vám náš tvůrčí a lektorský tým...

DAVID ČERNÍK
DAVID ČERNÍKprojekt@nahradka.cz
+420 777 939 983

MGR. DAVID ČERNÍK, DIS.

Absolvent specializačního studia pro vedoucí pracovníky ve školách a školských zařízeních, obor Školský management na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obor Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy na Pedagogické fakultě UPOL. Dále absolvent oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Kromě průběžného vzdělávání v programech specificky zaměřených na oblast náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochranu dětí, se intenzivně věnuje studiu Transakční analýzy. Je absolventem systematického výcviku TA210, realizovaného Českou asociací transakční analýzy (ČATA) a též absolventem navazujícího Advanced Training výcviku "ATTA", zaměřeného na prohloubení znalostí TA konceptů a jejich aplikaci v praxi. V této oblasti/oboru se kontinuálně vzdělává a rozvíjí. Pracuje pod pravidelnou supervizí. Transakční analýza je pro něj osobní filozofií a životním stylem.

Řídí spolek ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s., pod kterým Náhradka.cz "běží" a vede realizační tým. 

Ve svém profesním působení se zaměřuje na systémová a koncepční řešení rozvoje osobních (osobnostních) a profesních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích a náhradních rodičů - pěstounů a osvojitelů. Je tvůrcem a lektorem vzdělávacích programů v oblasti sociálně - psychologického vzdělávání. Dlouhodobě pracuje i se specifickými skupinami dětí a dospívajících, které mají oproti svým vrstevníkům omezené příležitosti nebo jsou z nich zcela vyloučeni pro svůj zdravotní či sociální hendikep, případně pro jiné překážky. V této oblasti má i zahraniční zkušenosti např. z mezinárodních výměn mládeže v rámci programu Erasmus+.

PETRA MAXOVÁ
+420 728 992 930

MGR. PETRA MAXOVÁ

Petra Maxová je psycholožka a lektorka. Profesní odbornost získala studiem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Bc. studijní program Psychologie) a na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr. studijní program Psychologie). Mezi oblasti jejího profesního zaměření patří dlouhodobě náhradní rodičovství, též podpora a pomoc dětem s méně šťastnou životní cestou (děti v jiných formách výchovy a péče). V současné době působí jako psycholožka pro náhradní rodinnou péči na odboru sociálních věcí při Krajském úřadě v Českých Budějovicích, kde je její hlavní úlohou posuzování žadatelů o všechny formy náhradního rodičovství.

Praxe ji přinesla širokou paletu spolupráce, nejvíce si cení možnosti podílet se na projektu MPSV "Systematický rozvoj a podpora náhradní rodinné péče" v letech 2016 - 2019, dále spolupráce se spolkem ALTER EGO na programu rozvoje sociálních kompetencí pro děti na prahu odchodu z dětského domova.

Projekt "Náhradka" jí dává smysl právě pro možnost propojení jejího profesního zájmu a též on-line zacílení na náhradní rodiče. Těší ji, že tak může mít kvalitní a praktické vzdělávání opravdu každý nezávisle na místu bydliště. Stále se totiž ve své praxi setkává s nižší dostupností těchto služeb pro pěstouny.

MGR. BARBORA HRUŠKOVÁ

Barbora Hrušková studovala obor sociální práce na Západočeské Univerzitě a Univerzitě Karlově. Od roku 2011 se zaměřuje na práci s dětmi (náhradní rodinná péče, práce s dvojčaty a vícerčaty) a oběťmi trestných činů. Během magisterského studia začala pracovat jako průvodkyně pěstounských rodin, kdy poskytovala odborné poradenství a spolupracovala s náhradními i biologickými rodinami dětí svěřených do pěstounské péče. Účastnila se vzdělávání a konferencí zaměřených na různá témata z oblasti náhradní rodinné péče (práce s životním příběhem, identita, attachment, asistovaný kontakt, syndrom CAN, základy krizové intervence, komunikace s dítětem, práce s individuálním plánem ochrany dítěte, apod.) a absolvovala výcvik ve facilitaci případových konferencí. V roce 2018 převzala vedení služby Případových konferencí, zároveň působila jako koordinátor služby Vzdělávání pro pěstouny a odbornou veřejnost, koordinátor služby Asistovaného kontaktu a odborný pracovník Případových konferencí.

Od roku 2021 působí jako garant klíčové aktivity projektu zaměřené na rozvoj a podporu kariérového poradenství, kariérového vzdělávání a celoživotního učení v Plzeňském kraji se zacílením na spolupráci se středními a základními školami v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpory rovných příležitostí ve vzdělávání a rozšíření spolupráce škol a firem.

Náhradní rodinné péči se nadále věnuje jako lektor témat pro pěstouny i odbornou veřejnost, facilituje a organizuje případové konference a zajišťuje asistované kontakty pro biologické i náhradní rodiny.

Další informace na https://www.barborahruskova.com

ZUZANA KAPILOVÁ
ZUZANA KAPILOVÁ

PHDR. MGR. ZUZANA KAPILOVÁ (DŘÍVE ŠÍPOVÁ)

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem (Somatic Experiencing® for Kids), s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, Focusing), dále programy Komunikační bedna, MyBackpack a další.

V současné době je frekventantkou v sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. Lektoruje řadu vzdělávacích programů zaměřených na problematiku attachmentu, neurobiologického vývoje, traumatu, na témata z vývojové psychologie, specifika týkající se náhradních rodin, a další. Ve svém profesním i osobním životě se řídí heslem "Netlač řeku, teče sama".

RADMILA PIKOROVÁ
RADMILA PIKOROVÁ

PHDR. MGR. RADMILA PIKOROVÁ, PTSTA-C

Je psycholožka a lektorka. Je absolventkou jednooborové psychologie a oboru pedagogika - ošetřovatelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle univerzitního vzdělání absolvovala teoretické studium na Pražské psychoterapeutické fakultě. Má výcvik v transakční analýze, je mezinárodně certifikovaná transakční analytička v oblasti poradenství.  

V současné době působí jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje. V rámci své profese se věnuje diagnostice a poradenské práci s dětmi a mládeží s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi. Pracuje i s dětmi nadanými. V rámci své lektorské praxe vede výcviky a supervize v transakční analýze.

HUBERT MAXA
HUBERT MAXA

JUDR. HUBERT MAXA, PH.D.

Hubert Maxa je soudcem Okresního soudu v Českých Budějovicích. V současné době vykonává stáž na Krajském soudě v Českých Budějovicích v odvolacím senátu specializovaném na vyřizování exekuční agendy. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013 úspěšně složil v roce 2016 Státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a získal titul doktora práv. V témže roce byl shledán na podkladě absolvování odborné justiční zkoušky způsobilým pro výkon funkce soudce, v roce 2018 úspěšně prošel výběrovým řízením na funkci soudce v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby byl soudcem v následujícím roce jmenován. Od roku 2018 je studentem doktorského studijního programu v kombinované formě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru občanské právo hmotné. Předmětem jeho zájmu je občanské právo hmotné a procesní, zvláštní pozornost pak věnuje problematice exekuční, kterou se každodenně při výkonu své profese zabývá.  

LUCIA HÖNIG
LUCIA HÖNIG

MGR. LUCIA HÖNIG

Absolvovala Matematicko-fyzikální Fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je mámou tří kluků a zapálená zastánkyně přírodní péče o zdraví. Své zalíbení a uplatnění našla zejména v aromaterapii, která ji pomáhá na poli prevence i mírnění příznaků nemocí redukovat potřebu lékařské péče na nutné minimum.

Své obsáhlé vědomosti čerpá zejména z cizojazyčné literatury renomovaných aromaterapeutů, ale také prověřuje četnými certifikáty. Je čerstvou absolventkou francouzského aromaterapeutického Institutu Tisserand, který zkoumá primárně biologické složení rostlin a jejich účinky na lidské tělo. Tento přístup dále doplňuje z jiných zdrojů o znalosti psychických a emocionálních faktorů v práci s energetickou stránkou působení éterických olejů. Jejím darem je nalézat praktická a funkční řešení komplexních témat, do kterých se pouští s vědeckým zápalem. Dokáže je pak zevšeobecnit a podělit se o ně s druhými.