PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

NÁPLŇ PROGRAMU

Účastníci se seznámí se strukturou a obsahem jednotlivých fází případové konference, s jejími principy, zásadami a pravidly. Ujasní si konkrétní role a úkoly osob, které se při organizaci a facilitaci případové konference zapojují. V praktickém nácviku pak projdou celým procesem od pozvání účastníků na konferenci až po vytvoření zápisu z jednání. Opakovaně si vyzkouší facilitovat modelovou případovou konferenci a sebezkušenostně ztvární role osob, účastnících se běžně reálných případových konferencí. Zkusí si možné komunikační interakce ve standardně probíhajícím jednání, ale i různé reakce a intervence v mimořádné (krizové) situaci. Součástí výcviku je i téma věnované zvládání emocí účastníků, stejně jako emocí vlastních – v roli facilitátora. Pozornost je věnována rovněž odlišnostem v organizaci a facilitaci, pokud je na jednání přítomno dítě. Každý účastník si vytvoří osobní baterii tipů, triků, vhodných formulací a otázek a také tzv. "Desatero" dobrého facilitátora.

Výcvik je veden interaktivní formou, klíčovými výukovými metodami jsou: řešení problémové situace, facilitace simulované případové konference, rolový trénink, diskuze, práce ve skupině atp.  


CÍLOVÉ KOMPETENCE

Absolvent výcviku zná situace, kdy je vhodné případovou konferenci využít a kdy ne, zároveň ví, kdy je přítomnost dítěte vhodná a kdy není. Zná strukturu případové konference, obsahy jednotlivých fází, jejich účel. Dokáže zvolit a použít vhodnou metodu práce pro každou jednotlivou fázi. Zná role a úkoly všech účastníků, ví koho (ne)pozvat. Orientuje se v dokumentaci. Umí zajistit celý proces organizace případové konference. Je si vědom možných obav účastníků a ví jak působit na jejich zmírnění nebo odstranění. Rozumí rozdílu mezi kontrolním a podpůrným přístupem ke klientovi. Umí připravit účastníky včetně dětí na průběh případové konference. Ví, jak řídit komunikaci během jednání konstruktivně, jaké zvolit formulace, jak klást otázky. Umí dovést účastníky ke konkrétním výstupům, krokům odpovídajícím cílům případové konference. Uvědomuje si vliv emocí na průběh jednání. Zná techniky pro zvládání vlastních emocí a ví, jak reagovat na emoce účastníků v mimořádných a krizových situacích. Umí vytvořit zápis z případové konference.

Prezenční lektorované vzdělávání: šestidenní výcvik - 3x dvoudenní setkání (48 vyučovacích hodin | 48x 45 min.).

13.900 Kč za účastníka

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, působící ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

Mgr. Barbora Hrušková | Mgr. Karolina Šubrtová

Program je akreditován MPSV ČR (A2020/0876-SP/PC/VP) - platnost do 17. 10. 2024.