LEKTOROVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

Mgr. David Černík, DiS.
RODIČ - DÍTĚ - DOSPĚLÝ A CESTA K ÚSPĚŠNÉ DOHODĚ

V životě zastáváme mnoho různých rolí a některé z nich často nevědomě. Role: Rodič - Dítě - Dospělý jsou součástí naší osobnosti bez ohledu na věk, rodinnou nebo společenskou pozici. Způsob, jakým právě tyto tři role zasahují do komunikace s ostatními, zásadně ovlivňuje kvalitu a výsledek takové komunikace.

Častou příčinou nedorozumění bývá odlišný záměr, se kterým do rozhovoru vstupujeme. Jdeme-li vyhrát, jen těžko v druhém vyvoláme pocit bezpečí a ochotu se domluvit. Naopak komunikace, ve které jsou její účastníci rovnocennými partnery, a ve které nedochází ke snižování anebo jinému zraňování jednoho druhým, vede vždy k lepším věcným výsledkům, ale i ke spokojenějšímu prožití takové komunikační situace. V náhradních rodinách, kde do výsledku vstupuje ještě celá řada dalších významných faktorů, je tento partnerský způsob vedení komunikace naprosto zásadní.

Mgr. David Černík, DiS.
(PRA)RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH ANEB DĚTSTVÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL

Dětství a dospívání jako "úkoly" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Význam jejich splnění v odpovídajícím období a důsledky jejich nesplnění. Účastníci si projdou jakousi revizí svého dosavadního života a zvědomí si nakolik mají splněno a co je naopak nejspíš znova potká.

Program je zároveň vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit "splnění" vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí.

Rádi se s vámi setkáváme
osobně, tváří v tvář
vzdělávejte se s námi... Náhradka.cz

Mgr. David Černík, DiS.
JÁ JSEM OK - TY JSI OK

Způsob, jakým nahlížíme na sebe, a na ostatní určuje míru naší životní spokojenosti. Postoj "Já jsem OK - Ty jsi OK" představuje v dlouhodobém měřítku jediný "zdravý" úhel pohledu, skrze který dokážeme zlepšit kvalitu komunikace a navazovat zdravé vztahy. Je to současně jeden z možných způsobů, jak přijmout sebe sama takového, jaký opravdu jsem a zároveň respektovat druhé se všemi jejich plusy i mínusy, přesto, že se mi nemusí líbit, co a jak dělají nebo jak se chovají. Zbavit se přehnaného hodnocení, posuzování a porovnávání se je zároveň způsob, jak se zbavit přebytečné tíhy a tlaku v každodenním životě.

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulace a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, mnohdy zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo (nepříznivě) ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu.

Program předává znalosti a prohlubuje dovednosti, které mohou být prakticky využity jako obrana před (z)manipulováním od ostatních, stejně tak k tomu, aby se co možná nejméně dopouštěl manipulativního jednání člověk sám. Kurz je zároveň ukázkou a inspirací, jak v komunikaci udržet partnerský a rovnocenný přístup bez ohledu na to, jak a s čím do situace vstupuje protistrana.

Mgr. David Černík, DiS.
ŽIVOT ZA DISPLEJEM ANEB JAK VNÍMAT ŽIVOT DĚTÍ VE VÍCE REALITÁCH

Život dnešních lidí (dětí, ale i dospělých) již dlouho neprobíhá pouze v jedné (fyzické) realitě. Celá řada zážitků, zkušeností a především vztahových linií se odehrává v paralelním virtuálním prostoru, kde platí odlišná pravidla než v reálném světě. Existence ve virtuálním prostředí často významně ovlivňuje komunikaci a způsob řešení reálných situací a problémů.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
SPECIFIKA NÁHRADNÍHO RODIČOVSTVÍ

Témata programu budou věnována otázkám týkajícím se toho, co prožily děti, než se dostaly do náhradní rodinné péče a jaké jsou specifické projevy chování dětí, které v raném věku zažily opuštění rodičem, zanedbávání péče, týrání či zneužívání. Dále budeme hovořit o tom, v čem je odlišná péče o děti a výchova dětí, které se nám nenarodily, v čem tkví specifika náhradního rodičovství a jaká jsou jeho možná úskalí. Rovněž se budeme věnovat tomu, jak o sobě přemýšlí, jak přijímají a zpracovávají tyto děti to, že nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. V neposlední řadě budeme věnovat společně strávený čas i tomu, jak budovat vztah a sžívat se s přijatými dětmi.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
TRAUMA U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Děti, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, mají za sebou často různá traumata, která mají následně vliv na jejich prožívání a chování. Tento vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky s tím, co je to trauma, jaké jsou mechanismy jeho vzniku a jak se projevuje, čemu věnovat pozornost u dítěte, které mohlo být traumatizováno, a jak pomoci takovému dítěti prožitá traumata zaléčovat. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
MOŽNOSTI PRÁCE SE STRESEM (PRO NÁHRADNÍ RODIČE A JEJICH DĚTI)

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. V kontextu náhradního rodičovství pak může jít o určité specifické situace, které náhradní rodiče se svými dětmi zažívají. Tento vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky s mechanismy vzniku stresu a s praktickou formou, jak mít míru stresu pod kontrolou, a to pomocí práce s postojem, dechem, tělem, atd. Budeme se věnovat tomu, jakými způsoby si mohou od přemíry stresu ulevit dospělí, a jaké způsoby mohou nabídnout svým dětem.